Index

Juridisch woordenboek

Dit is het juridisch woordenboek van AMS Advocaten, een schat aan informatie over belangrijke, actuele, bekende en minder bekende juridische begrippen.

Index

Begrip

Categorie

2
290-bedrijfsruimte
4
403-verklaring
faillissementspauliana
A
aanbesteding
aanbestedingsregelgeving
Aanbestedingswet
aanbiedingsregeling
aanbod
aanbod en aanvaarding
aandeel
aandeel aan toonder
aandeelcertificaat
aandeelhoudersregister
aandeelhoudersvergadering
aandelen op naam
aandelenemissie
aandelenfusie
aandelenkapitaal
aandelenoverdracht
aandelenregister
aandelenruil
aandelentransactie
aandelenuitgifte
aanhangig maken
aanlegvergunning
aanmaning
aanmerkelijk belang
aanmerkelijkbelanghouder
aanneemovereenkomst ,
aanneemsom
aanneming van werk ,
aannemingsovereenkomst ,
aansprakelijkheid
aansprakelijkheidsverzekering
aantasting eer en goede naam ,
aanvaarding
aanzegging
aanzegging tot ontruiming
aanzegverplichting
aard- en nagelvast
absolute bevoegdheid
absolute competentie
absolute meerderheid (van stemmen)
absoluut recht ,
achterwaartse verliesverrekening
actio pauliana ,
activa
administratief recht
administratiekantoor
administratieplicht
administratieve boete
administratieve rechter
advocaat
advocaatskosten ,
afbetaling
afbetalingsregeling
afdreiging
afhankelijk recht
afroepcontract
afspiegelingsbeginsel
afsplitsing
afvloeiingsregeling
afwikkeling
agenderingsrecht
agentuur
agentuurcontract
agentuurovereenkomst
akte ,
akte van cessie
akte van levering
algemene titel
algemene vergadering
algemene vergadering van aandeelhouders
algemene voorwaarden
Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)
ambtenarenrecht
anciënniteitsbeginsel
anti-speculatiebeding
antikraakwet
appartementseigenaar ,
appartementsrecht
appel
appeldagvaarding
appellant
arbeidscontract
arbeidsgeschikt
arbeidsongeschikt
arbeidsongeschiktheid
arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomsten
arbeidsrecht
arbeidsrelatie
Arbeidstijdenwet (ATW)
arbeidsverhouding
arbeidsvoorwaardenregeling (avr)
arbeidsvoorwaardenreglement
arbiter
arbitraal beding
arbitraal compromis
arbitraal geding
arbitraal scheidsgerecht
arbitraal vonnis
arbitrage
arbitrage uitspraak
arbitragebeding
arbitrageclausule
arbitragegeschil
arbitrageovereenkomst
arbitrageprocedure
arbitrageraad
arbo-arts
arrest
arrondissement
articles of association
artikel 18 RO
auteursrecht
Auteurswet
authentieke akte ,
AVA
AVR
B
B.V.
balans
balie
bankgarantie
bankroet
battle of forms
BBIE
bedenktijd
beding
bedreiging ,
bedrijfs-cao
bedrijfsarts
bedrijfsfusie ,
bedrijfshuuradviescommissie
bedrijfsnaam ,
bedrijfsovername ,
bedrijfsruimte
bedrijfsruimte 230a
bedrijfstak-cao
bedrog ,
beeldmerk
beeldteken
beherend vennoot
Beklamel arrest ,
Beklamel criterium ,
Beklamel-norm ,
bekrachtiging
bekrachtigingsverklaring
belang
belediging
beleidsnota
beleidsnotitie
beloning
bemiddeling
bemiddelingsovereenkomst
benadeelde
benadeelde partij
beneficiaire aanvaarding ,
Benelux merkenbureau
Benelux-Bureau Intellectuele Eigendom
beperkt recht
beperkte aansprakelijkheid
beroep
beroepschrift
berscherming huurder
beschermingsbewind
beschermingsconstructie
beschikking ,
beschikkingsbevoegd
beschikkingsbevoegdheid
beschikkingsonbevoegd
beschikkingsonbevoegdheid
beslag
beslag richtlijnen
beslagprocedure ,
beslagrekest ,
beslagsyllabus
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
bestek
bestuurdersaansprakelijkheid ,
bestuurlijke boete
bestuursrecht
bestuursrechter
bestuursverslag
betalingsonmacht
betalingsregeling
betekenen
betekening
beursgang
bevallingsuitkering
bevallingsverlof
bevoegdheid
bevoegdheidsgeschil
bevoegdheidsincident
bevrijdend betalen
bevrijdende betaling
bewaarneming
bewaarnemingsovereenkomst
bewaarplicht
bewarend beslag ,
bewijs
bewijsmiddel
bewind
bewindvoering
bezit
bezitloos pandrecht
bezwaar ,
bezwaarprocedure ,
bezwaarschrift ,
BHAC
bijzondere titel ,
billijke vergoeding
bindend advies
blijvende tekortkoming
blokkeringsregeling
bodembeslag
bodemprocedure
bodemrecht
bodemvoorrecht
boedel ,
boedelcrediteur
boedelscheiding
boedelschuld
boedelschuldeiser
boedelverdeling
boekhoudplicht
boekjaar
boete
boetebeding
boeteclausule
borg
borgtocht
bouwbestek
bouwcontract ,
bouwopdracht ,
bouwovereenkomst ,
bouwrecht
bouwsom
bouwvergunning
brengschuld
bruikleen
bruikleenovereenkomst
BTW-carrouselfraude ,
buitengerechtelijke kosten ,
buitengerechtelijke vernietiging ,
burenrecht
burgerlijk recht
burgerlijk wetboek (BW)
BW
C
canon
cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
carrouselfraude ,
Carry back
cassatie
cassatieprocedure
causaal verband
causaliteit
causaliteitsleer
Centrale Raad van Beroep
certificaat (van aandelen)
certificaathouder
cessie
chantage
civiel recht
civiele gijzeling
clausule
collectief ontslag
collectieve aansprakelijkheid
collectieve arbeidsovereenkomst
collectieve verantwoordelijkheid
colportage
commanditaire vennoot
commanditaire vennootschap
comparitie
comparitiezitting
compensatie
compensatieregeling
competentie
concern
concernvrijstelling
conclusie van antwoord
conclusie van dupliek
conclusie van repliek
concurrent schuldeiser
concurrente crediteur
concurrente vordering ,
concurrentie crediteuren
concurrentiebeding
concurrentieverbod
conformiteit
conformiteitsbeginsel
conformiteitseis
conservatoir beslag ,
consolidatieplicht
consument
consumentenkoop
consumentenrecht
contract
contractbreuk
contractsovername
contractsvrijheid
convalescentie
conversie
copyright
corporate opportunity
corporate opportunity doctrine
coulancehalve vergoeding
courtage
coöperatie
crediteur
crediteurenakkoord
crediteursverzuim
CRvB
curatele
curator
CV
D
dading
dagvaarding
databankenrecht
databankenrichtlijn
databaserecht
deadlock situatie
debiteur
debiteurenfinanciering
decharge
declaratoir
declaratoir vonnis
deelneming
deeltijdontslag
default
dekkingskoop
deponeringsplicht
derdenbeding
derdenbescherming ,
derdenbeslag
derdenzekerheid
derogeren
derogerende werking
design
deskundigenadvies
deskundigenbericht
detachering
detailhandelsbedrijfsruimte
diplomatenclausule
distributieovereenkomst
dividend
dividenduitkering
dochter
dochtermaatschappij
doeloverschrijding
doorbetaling loon
draaideurconstructie
drag along
drag along regeling
dringend eigen gebruik
dringende reden
droit de suite
duurovereenkomst
dwaling
dwangakkoord
dwangsom
dwingend recht
E
earn-out
economisch eigendom ,
economische eigendom ,
eenzijdige beëindiging
eerste recht op koop ,
eervol ontslag
eigen schuld
eigen vermogen ,
eigendom
eigendomsvoorbehoud
eigenrichting
eindarrest
eindarresten
eis in reconventie
eiser
electronische handtekening ,
emissie van aandelen
endossement
enquêteprocedure
enquêteverzoek
erfdienstbaarheid van weg
erfenis
erfgenaam
erfgrens
Erfopvolging bij versterf
erfpacht
ernstige tekortkoming
escrow
Europese aanbesteding
exceptie van onbevoegdheid
executeur
executeur-testamentair
executie
executiegeschil
executiekortgeding
executieverbod
executoriaal beslag
executoriale titel ,
exequatur
exoneratiebeding
exoneratieclausule
exploit
exploitatiecontract ,
exploitatieovereenkomst ,
exploitatierecht
exploitatieschade
exploot
F
fabrieksgarantie
factoring
factormaatschappij
factuurfraude
failliet
faillissement
faillissementsakkoord
fictieve opzegtermijn
financieringsclausule
financieringsvoorbehoud
fishing expedition
flitsfaillissement
fonds
forfaitaire vergoeding
forumkeuze
forumkeuzebeding
forumkeuzeclausule
foundation
franchise
franchise contract
franchiseovereenkomst
franchising
fusering
fusie
G
garantie
garantiebewijs
geappelleerde
gebiedsverbod
gebrek bij oplevering
gebrekenherstelperiode
gebruiksvergoeding
geconsolideerde jaarrekening
gedaagde
gedaagde in hoger beroep
gederfde winst
gedragen als goed huurder
geheimhouding ,
geheimhoudingsbeding ,
geheimhoudingsbepaling ,
geheimhoudingsclausule ,
geheimhoudingsovereenkomst ,
geheimhoudingsplicht
gekwalificeerde meerderheid (van stemmen)
geliberaliseerde woning
gelijkheidsbeginsel
gemeenschap
gemengde overeenkomst ,
geplaatst kapitaal
geschillenregeling
gestort kapitaal
getuigenverklaring
gevolgschade
gewichtige reden
gewone meerderheid
gezag
gezag van gewijsde
gezagsrelatie
gezagsverhouding
geïntimeerde
gift
gijzeling
GIW-garantie
goed
goed huurder
goed huurderschap
goed werkgeverschap
goede trouw ,
goodwill
gouden handdruk
griffiegeld
griffierecht
grijsmaken beslag
grijze lijst
groep
groepsmaatschappij
groepsvennootschap
groepsverbod
grosse ,
H
haalschuld
handelingsonbekwaam
handelingsonbevoegd
handelingsonbevoegdheid
handelsnaam ,
handelsnaamrecht
handelsnaamwet
handelsovereenkomst
handelsregister
hardheidsclausule
Haviltex-criterium
heling
herroeping
herziening
hoger beroep
hoofdelijke aansprakelijkheid
hoofdelijkheid
hoofdsom
houderschap
huishoudelijk reglement ,
huisvestingsvergunning
hulppersoon
huur ,
huurbeding
huurbescherming
huurcommissie
huurindex
huurkoop
huurkoopovereenkomst
huurovereenkomst ,
huurprijsbeding
huurprijsbescherming
huurprijsindexering
huurprijswijziging
huurrecht ,
huurverhogingspercentage
huurwet ,
hypotheek
hypotheekrecht
I
IE-recht
immateriële schade
in gebreke stellen
in liquidatie
inboedel ,
incasso
incasso kort geding ,
incassokortgeding ,
incassokosten
incassotraject
Incassowet 2012
Incassowet 2013
indeplaatsstelling
indexeringsclausule
ingebrekestelling
inkomensderving
intellectual property
intellectueel eigendom
intellectueel eigendomsrecht
internationale bevoegdheid
J
jaarrekening
jaarvergadering
jaarverslag
joint venture
juridische fusie
juridische kosten ,
juridische splitsing
jurisdictie
JV
K
kadaster
kantonrechtersformule
kantoorruimte
kapitaalbescherming
kapitaalvereiste
kapitaalvermindering
katvanger
kennelijk onredelijk ontslag
kennelijk onredelijke opzegging
kernbeding
ketenaansprakelijkheid
ketenaansprakelijkheidsregeling
ketenregeling
kettingbeding
kindsdeel ,
klachtplicht
koop
koop op afbetaling
koop op afstand
koop-/aannemingsovereenkomst ,
koop-aannemingovereenkomst ,
koopakte
koopcontract
koopoptie ,
koopovereenkomst
kort geding
kostenveroordeling
kraakrecht
kraakwoning
kracht van gewijsde
kraken
krakers
kvk
kwade trouw ,
kwalitatief recht
kwalitatieve aansprakelijkheid
kwalitatieve verplichting ,
kwijting
L
laster ,
lastgeving
lease
leasecontract
leaseovereenkomst
leasing
leegstand
leegstandswet
legitieme portie ,
lenen
leningsovereenkomst
letselschade
levering ,
leveringsakte
liberalisatiegrens
lijfrente
lijfrentepolis
lijfsdwang
Limited
liquidatie
liquidatietarief
liquideren
logo
loon
loonbetalingsverplichting
loondoorbetaling
loonopschorting
lossing
ltd
M
maatschap
maatschappelijk kapitaal
machtiging
magistratuur
makelaarsovereenkomst
mantelovereenkomst
materieel recht
medezeggenschap
meerwerk
meesleeprecht
meeverkooprecht
merkenbescherming
merkenrecht
merkenwet
methode de Blécourt
middenstandsbedrijfsruimte
minder werk
minderwerk
minimumkapitaal
misbruik van bevoegdheid ,
misbruik van omstandigheden
misbruik van recht ,
modellenrecht
modelrecht
modelreglement ,
mondelinge overeenkomst
moratorium
MUP-contract
Wat is misbruik van omstandigheden
N
N.V.
naamloze vennootschap
naburig recht
nader op te maken bij staat
nader te noemen meester
nader te noemen volmachtgever
nakoming
nalatenschap
namaak
natrekking
natuurlijk persoon
natuurlijke verbintenis
nebula arrest
Nederlandse Orde van Advocaten
negatieve boedel
niet toerekenbare tekortkoming
niet-ontvankelijk
nietig
nominale waarde
non-concurrentiebeding
non-conformiteit
NOvA
nulurencontract
O
octrooi
octrooirecht
OK
omzetschade
onbehoorlijk bestuur ,
onbehoorlijke taakvervulling ,
onder pari
onderbewindstelling
ondergeschiktheid
onderhandse aanbesteding
onderhandse akte
onderhoudsperiode
onderhoudstermijn
onderhuur
onderhuurcontract
onderhuurder
onderhuurovereenkomst
onderlinge
onderlinge waarborgmaatschappij
ondernemingskamer
ondernemingsoverdracht ,
ondernemingsraad (OR)
onderverhuur
onderzoeksplicht
ongedaanmaking
ongedaanmakingsverbintenis
ongedaanmakingsverplichting
ongerechtvaardigde verrijking
onrechtmatig
onrechtmatige daad
onrechtmatige publicatie ,
onrechtmatigheid
onregelmatige opzegging
onroerend goed
onroerende zaak
ontbindende voorwaarde
ontbinding arbeidsovereenkomst
ontbindingsvergoeding
ontbindingsverzoek
ontruimingsaanzegging
ontruimingsbescherming
ontslag
ontslag op staande voet
ontslag van instantie
ontslagvergoeding
onverdeelde boedel
onverdeelde nalatenschap
onverschuldigde betaling
onwetmatig
opdracht
opdrachtovereenkomst
openbaarmaking
openbare aanbesteding
openbare register
opheffings kort geding
opheffingskortgeding
oplevering
opleveringsgebrek
oproep
oproepcontract
opschorten
opschortende voorwaarde
opschorting
opschortingsbevoegdheid
opschortingsrecht
optie tot koop ,
opvolgend werkgeverschap
opvolgende werkgevers
opzegging arbeidsovereenkomst
opzegtermijn
opzegverbod
OR
orderpapier
ouderdomsclausule
overbedeling
overdracht ,
overdracht huurovereenkomst
overdracht van onderneming ,
overeenkomst
overeenkomst op afstand
overeenkomst van aanneming ,
overeenkomst van arbitrage
overeenkomst van bruikleen
overeenkomst van opdracht
overeenkomst van schenking
overgang van onderneming ,
overheidsaanbesteding
overige bedrijfsruimte
overmacht
overnamebalans
OWM
P
pacht
pachtovereenkomst ,
pachtprijs
pand
pandgever
pandhouder
pandnemer
pandrecht
partijautonomie
passende arbeid
passiva
patent
patent law
patentrecht
Pauliana ,
paulianeus ,
paulianeus handelen ,
peildatum
peilmoment
peremptoir
peremptoir stellen
peremptoirstelling
personeelsreglement
personeelsvergadering
personeelsvertegenwoordiging
persoonlijkheidsrechten
petitum (dagvaarding)
plagiaat
plicht tot ongedaanmaking
plichtsverzuim
Portacabin-arrest
portretrecht
positieve boedel
power of attorney
pre-pack
precontractuele fase
preferent crediteur ,
preferent schuldeiser ,
preferente crediteuren ,
preferente schuld
preferente schulden
preferente vordering
prioriteitsaandeel
privaatrecht
procesgemachtigde
proceskostenveroordeling
procuratie
procuratiehouder
productaansprakelijkheid
proeftijd
proeftijdbeding
proxy
publicatieplicht
publiekrecht
PVT
Q
quorum
R
5%-regeling
raad van commissarissen
raadsman
raadsvrouw
raamcontract
raamovereenkomst
recht aan order
recht van opschorting
recht van overpad
recht van reclame
recht van retentie
recht van uitweg
rechtsgevolg
rechtshandeling ,
rechtsmacht
rechtspersoon
rechtsverkrachting
rechtsverwerking
reclamatie
reclame
reclameren
reconventionele vordering
rectificatie ,
redelijkheid en billijkheid
reeks arbeidsovereenkomsten
reflexwerking
regie
regiebasis
regiecontract
regieovereenkomst
registeraandeel
regres
regresvordering
rekest
relatiebeding
relativiteitsbeginsel
renvooiprocedure
reprorecht
request
restitutierisico
retentie
retentierecht
retrocessie
right of first refusal ,
Rijksoctrooiwet
risicoaansprakelijkheid
risicoregeling
roerende zaak
RVC
S
S.A.
sale-and-leaseback
sans prejudice
schadebeperkende maatregelen
schadebeperking
schadebeperkingsplicht
schadebeperkingsverplichting
schadestaat
schadestaatprocedure
schadevergoeding
scheidsman
schenken
schenking
schriftvervalsing
schuldeiser
schuldeisersverzuim
schuldeiserswanprestatie
schuldenaar
selbsteintritt ,
seponering
sepot
servicekosten
slaafse nabootsing
smaad ,
smaadschrift ,
snelrecht
sommatie
sommatiebrief
splitsing
splitsingsakte ,
splitsingsreglement ,
spoedappel
spoedeisend belang
staande magistratuur
STAK
standaardbedingen
standaardbepalingen
statutaire zetel
statuten
steunvordering
stichting
Stichting Administratiekantoor (STAK)
stil pandrecht
stille bewindvoerder
stille bewindvoering
stille vennoot
stoelendansmethode
stroman
structuurregime
stuiten
stuiting
subrogatie
subsidiary
surseance van betaling
T
tag along
tag along regeling
te kwader trouw ,
tegenclaim
tegeneis
tegenvordering
tekortkoming
tekortschieten
terme de grace
terme de grâce
termijn opzegging
termijnbescherming
terugkeergarantie
terugkeerregeling
titelvermelding
toedoen-schulden
toerekenbare tekortkoming
toezichthouder
toonderaandeel
toonderaandelen
transitievergoeding
transportakte
turboliquidatie
tussenkomen
Tussenkomst
tussenpersoon
U
UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden)
uitgifte van aandelen
uitkering
uitkoopprocedure
uitlenen
uitreiken
uitstel van betaling
uitvoerbaar bij voorraad
uitvoerbaarheid bij voorraad
uitzendbeding
uitzendbureau
uitzendcontract
uitzendkracht
uitzendovereenkomst
unanimiteit (van stemmen)
V
vakantie
vakantiebijslag
vakantiedag
vakantiegeld
vakantietoeslag
valsheid in geschrifte
vaste aanneemsom
vastgoedschade
vaststelling , ,
vaststellingsovereenkomst , ,
vennootschap onder firma (VOF)
verbintenis
verbintenissen
verbintenissenrecht
verbod op opzegging
verborgen gebrek
verbruiksvergoeding
vereffenaar
vereffening ,
vereniging
Vereniging van Eigenaars ,
Vereniging van Eigenaren (VVE) ,
vergewisplicht
verhuur ,
verjaring ,
verjaringstermijn ,
verklaring van erfrecht
verklaring van uitvoerbaarheid
verkrijgende verjaring
vermogensrecht
vermogensschade
verpanding
verrekenen
verrekening
verrekeningsbevoegdheid
verschoningsrecht
verstek
verstekvonnis
versterf erfrecht
vertragingsschade
vertrekpremie
verveelvoudiging
verwatering
verweerder
verweerschrift ,
verworven recht
verzet
verzetdagvaarding
verzetprocedure
verzoeker
verzoekschrift
verzoekschrift tot beslag ,
verzuim
Voeging
VOF
volmacht
volstrekte meerderheid
voorkeursrecht ,
voorlopig getuigenverhoor
Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst
voorwaardelijke verbintenis
vormerkung
vrije dagen
vrije nieuwsgaring
vrije sector woning
vrijheid van nieuwsgaring
vrijwaring
vruchtgebruik
vuistpand
vuistpandrecht
vuistpandrechten
VVE ,
W
WA-verzekering
waarborg
waarborgsom
waarschuwingsplicht
wanbeleid ,
wanprestatie
webshop
weigerambtenaar
werkgeversaansprakelijkheid ,
werkgeversverklaring ,
werktijdenwet
werkweigering
wet koop op afstand
Wet Kraken en Leegstand
Wet naburige rechten
Wet Stap
Wet Stimulering arbeidsparticipatie
WIA-uitkering
wijzigingsbeding
WIK
wilsgebrek
wilsovereenstemming
winkelruimte
winstbestemming
winstuitkering
Z
zaak
zaaksvervanging
zaakwaarnemen
zaakwaarnemer
zaakwaarneming
zekerheidsrecht
ziektekostenverzekering
ziekteverzuim
zittende magistratuur
zorgplicht
zorgplicht werkgever
zorgverzekeraar
zorgverzekering
zuivere aanvaarding
zuivere splitsing
zuiveren verstek
zuivering
zuster
zustermaatschappij
zwangerschapsuitkering
zwangerschapsverlof
zwarte lijst