Terug
b

bewijsbeslag

Bewijsbeslag is een bijzondere vorm van conservatoir beslag Een maatregel waarmee een schuldeiser kan voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogensbestandelen verkoopt voordat de schuldeiser tot executie kan overgaan.
» Meer over conservatoir beslag
conservatoir beslag
met als doel bewijsmiddelen veilig te stellen voor of tijdens een gerechtelijke procedure. De bewijsmiddelen worden dan in bewaring genomen door een deurwaarder zodat deze niet tijdens de procedure kunnen “verdwijnen”.

Vereisten leggen bewijsbeslag

Net zoals bij een regulier conservatoir beslag zal de verzoeker in een beslagrekest Het verzoekschrift waarmee een schuldeiser verlof vraagt van de voorzieningenrechter om conservatoir beslag te mogen leggen bij een schuldenaar.
» Meer over beslagrekest
beslagrekest
( verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
tot leggen beslag) moeten indienen. Bij bewijsbeslag is vereist dat de verzoeker concreet onderbouwt dat de beslaglegger geen andere mogelijkheden heeft om het bewijs veilig te stellen dan middels het beslag. Daarnaast zal de verzoeker de in beslag te nemen bescheiden precies moeten omschrijven. Bewijsbeslag kan bijvoorbeeld worden gelegd in situaties waarbij in een procedure afgifte of inzage gaat worden gevorderd van bepaalde stukken, maar waarbij de vrees bestaat dat die stukken hangende die procedure worden weggemaakt.

Bewijsbeslag in geschillen Intellectueel Eigendom (IE)

Bij geschillen omtrent IE-inbreuken wordt het bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
met name geleverd door overlegging van het inbreukmakende product. De bewijspositie van de rechthebbende wordt echter ernstig bemoeilijkt als de inbreukmaker de inbreukmakende producten (namaak) vernietigd. Daarom is het bewijsbeslag specifiek genoemd als één van de bewijsbeschermende maatregelen bij IE-geschillen en is wettelijk geregeld in artikel 1019b Rechtsvordering:

De voorzieningenrechter kan verlof verlenen tot het treffen van voorlopige maatregelen ter bescherming van bewijs aan de verzoeker die voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er inbreuk op zijn recht van intellectuele eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
is gemaakt of dreigt te worden gemaakt. Tot deze maatregelen ter bescherming van bewijs kunnen behoren, naast de reeds in de wet geregelde maatregelen, conservatoir bewijsbeslag, gedetailleerde beschrijving en monsterneming ter zake van vermeend inbreukmakende roerende zaken, bij de productie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en op de inbreuk betrekking hebbende documenten.

Bewijsbeslag bij niet-IE zaken is niet separaat neergelegd in de wet en volgt de regeling van het gewone conservatoire beslag. Dat beslag ter bescherming van bewijs mogelijk is, volgt uit de rechtspraak.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op