Terug
z

zwarte lijst

De zwarte lijst bestaat uit een opsomming van bedingen die kunnen voorkomen in algemene voorwaarden en welke door de wetgever onredelijk bezwarend worden aangemerkt. Het moet dan gaan om beding die van toepassing zijn tussen een bedrijf en een consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
. Deze bedingen zijn zonder meer vernietigbaar. De zwarte lijst is in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Voorbeelden van onredelijk bezwarende bedingen zijn volgens deze lijst bedingen die de bevoegdheid van de consument om een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
te ontbinden uitsluiten, bedingen die de wettelijke verjaringstermijnen verkorten en het beding dat regelt dat de overeenkomst stilzwijgend zal worden verlengd met een termijn langer dan een jaar.

De opsomming van de zwarte lijst is limitatief. Enkel deze bedingen worden zonder meer als onredelijk bezwarend aangemerkt. Maar bedingen die niet op deze lijst voorkomen kunnen nog steeds onredelijk bezwarend worden geacht.

De grijze lijst Bedingen in algemene voorwaarden die onredelijk bezwarend worden vermoed.
» Meer over grijze lijst
grijze lijst
bevat bedingen die onredelijk bezwarend worden vermoed. De gebruiker van deze bedingen kan evenwel dit vermoeden weerleggen als hij feiten en omstandigheden aanvoert waarom dit beding wel redelijk is. De grijze lijst-bedingen zijn dus niet zonder meer onredelijk. De rechter zal deze bedingen moeten beoordelen.

Hoewel de zwarte en grijze lijst alleen van toepassing is op consumenten-overeenkomsten, kunnen kleine ondernemers op grond van reflexwerking De bescherming die kleine ondernemers aan de zwarte en grijze lijst kunnen ontlenen.
» Meer over reflexwerking
reflexwerking
ook bescherming aan deze lijsten ontlenen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op