Terug
b

beschikkingsbevoegd

Beschikkingsbevoegdheid wil zeggen dat de goederenrechtelijke bevoegdheid bestaat handelingen met betrekking tot een goed kan verrichten (het in eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
overdragen, maar ook bezwaren met een beperkt recht Een zakelijk recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, dat met het beperkte recht is bezwaard.
» Meer over beperkt recht
beperkt recht
, of het afstand doen van een beperkt recht). Als uitgangspunt geldt dat de rechthebbende – de eigenaar, degene die de eigendom heeft – ten aanzien van een goed beschikkingsbevoegd is. In sommige gevallen is een ander dan de eigenaar beschikkingsbevoegd. In faillissement en is dat bijvoorbeeld de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
, en niet de gefailleerde (die blijft overigens juridisch wel eigenaar van het goed zolang het niet is overgedragen).

Voor een geldige overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van een goed is – naast een geldige titel – een leveringshandeling vereist (afhankelijk van het soort goed: bezitsverschaffing, een akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
of een authentieke akte Authentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane waarnemingen of verrichtingen.
» Meer over authentieke akte
notariële akte
gevolgd door inschrijving in het kadaster, of een andere wijze van levering), die wordt verricht door iemand die bevoegd is over het goed te beschikken. De vervreemder moet die bevoegdheid hebben op het moment dat hij de overdracht voltooid.

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op