Terug
o

overdracht

Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
betreft: in eigendom) aan een ander.

Niet alleen eigendom is overdraagbaar: eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten zijn overdraagbaar, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
(3:83 lid 1 BW).

De overdraagbaarheid van vorderingsrechten kan ook door een beding tussen schuldeiser en schuldenaar echter ook worden uitgesloten. Een dergelijk beding heeft in beginsel zakelijke werking, dat wil zeggen dat de (vermeende) verkrijger van een niet-overdraagbaar verklaarde vordering geen beroep kan doen op goede trouw Goede trouw is in het BW niet algemeen gedefinieerd. Goede trouw ontbreekt indien de feiten of het recht de goede trouw betrekking heeft bekend waren of bekend hadden moeten zijn.
» Meer over goede trouw
goede trouw
: het goed is immers niet overdraagbaar.

Alle andere rechten zijn slechts overdraagbaar, wanneer de wet dit bepaalt.

Voor overdracht van een goed wordt vereist:

 1. een levering
 2. krachtens geldige titel (een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
  » Meer over koopovereenkomst
  koopovereenkomst
  , of een schenking De overeenkomst om waarbij de schenker uit zijn eigen vermogen de begiftigde verrijkt zonder dat de begiftigde hiervoor een tegenprestatie verschuldigd is.
  » Meer over schenking
  schenking
  ),
 3. verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken.

Levering van een roerende zaak Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn.
» Meer over roerende zaak
roerende zaak
vindt in principe plaats door middel van bezitsverschaffing.

Levering van onroerende zaken en andere registergoederen (zoals teboekgestelde boten of luchtvaartuigen) vindt plaats door door een daartoe bestemde, tussen partijen opgemaakte notariële akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
, gevolgd door de inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers.

Een recht (zoals een vordering) wordt in beginsel geleverd door een daartoe bestemde akte, en mededeling daarvan aan die personen door de vervreemder of verkrijger.”

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op