Terug
o

ondernemingskamer

De Ondernemingskamer is een bijzondere kamer (dat wil zeggen: een afdeling) van het Gerechtshof te Amsterdam dat  bevoegd is kennis te nemen van diverse specifieke ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.  De belangrijkste procedures zijn:

 • de enquêteprocedure Een gerechtelijke procedure bij de Ondernemingskamer. De OK kan een onderzoek naar de gang van zaken bij en het beleid van een bedrijf bevelen, in dat kader ingrijpen in de onderneming.
  » Meer over enquêteprocedure
  enquêteprocedure
  (verzoek tot het instellen van een enquête, het treffen van onmiddellijke voorzieningen en het vaststellen van wanbeleid),
 • de jaarrekeningprocedure en
 • de geschillenregeling Procedure om een aandeelhouder gedwongen uit te kopen, of waarmee een aandeelhouder kan worden dat hij door zijn mede-aandeelhouders wordt uitgekocht.
  » Meer over geschillenregeling
  geschillenregeling
  (waarin in eerste aanleg bevoegd is de rechtbank van de woonplaats van de vennootschap, maar hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
  » Meer over hoger beroep
  hoger beroep
  steeds moet worden ingesteld voor de ondernemingskamer).

Volgens de website van de ondernemingskamer is zij voorts bevoegd in de volgende zaken:

 • vorderingen tot inrichting van de jaarstukken overeenkomstig rechterlijk bevel (jaarrekeningprocedure, artt. 999, 1000 Rv. en artt. 2:447, 448 BW);
 • vorderingen tot overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
  » Meer over overdracht
  overdracht
  van aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
  » Meer over aandeel
  aandelen
  door een minderheidsaandeelhouders – de uitkoopprocedure ex artikel 2:92a/2:201a BW;
 • hoger beroep van een vonnis van een rechtbank in een geschillenregeling (art. 2:336 BW);
 • hoger beroep tegen een beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
  » Meer over beschikking
  beschikking
  van een rechtbank inzake  verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
  » Meer over verzet
  verzet
   tegen fusie (artt. 2:316 BW, 997 Rv.)
 • hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen splitsing (artt. 2:334l BW, 997 Rv.)
 • hoger beroep tegen een beschikking van een rechtbank inzake verzet tegen beëindiging van overblijvende aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
  » Meer over aansprakelijkheid
  aansprakelijkheid
  in verband met het intrekken van een 2:403 BW verklaring (artt. 2:404 lid 5 BW, 997 Rv.)
 • verzoeken tot ongegrondverklaring van een bezwaar tegen benoeming lid raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
  » Meer over raad van commissarissen
  raad van commissarissen
  (art. 2:268 lid 9 BW)
 • verzoeken (aan de voorzitter van de Ondernemingskamer) als bedoeld inart. 2:328 lid 3 BW, in geval van fusie van N.V.’s
 • verzoeken (aan de voorzitter van de Ondernemingskamer) als bedoeld inart. 2:334aa BW, in geval van splitsing van N.V.’s
 • beroep van een ondernemingsraad tegen een adviesplichtig besluit van een ondernemer en verzoeken tot het treffen van voorlopige voorzieningen (art. 26 WOR Wet op de Ondernemingsraden waarin o.m. is geregeld hoe een OR wordt gekozen en welke taken en bevoegdheden de OR heeft.
  » Meer over wOR
  WOR
  )
 • verzoeken tot naleving van de Wet op de Europese Ondernemingsraden (art. 5 WEOR)
 • beroep van een deelnemersraad tegen een adviesplichtig besluit van een pensioenfonds en verzoeken tot het treffen van voorzieningen (art. 217 PW)
 • verzoeken van de Pensioen- & Verzekeringskamer tot het aanstellen van een bewindvoerder over een pensioenfonds of een spaarfonds (art. 23m PSW)
Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op