Terug
g

getuigenverhoor

In een getuigenverhoor leggen getuigen mondeling verklaringen af voor de rechter. In civiele procedures beveelt de rechter een getuigenverhoor op verzoek van partijen. De rechter kan het ook zelf nodig vinden dat er getuigen moeten worden gehoord. Meestal worden er pas getuigen gehoord als partijen eerst enkele schriftelijke aktes hebben gewisseld waarin hun stellingen worden toegelicht. Pas daarna is duidelijk welk bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
nog moet worden geleverd en over welke feiten partijen het eens danwel oneens zijn. Maar er kan ook een getuigenverhoor plaatsvinden nog voordat een procedure is begonnen. Dit heet een voorlopig getuigenverhoor Het komt regelmatig voor dat iemand overweegt een dagvaarding uit te laten brengen, en dus een rechtszaak op te starten, maar dat er twijfels bestaan over de vraag of er wel voldoende bewijs is voor de in te stellen vordering(en). Een voorlopig getuigenverhoor kan dan uitkomst bieden.
» Meer over voorlopig getuigenverhoor
voorlopig getuigenverhoor
.

Tussenvonnis getuigenverhoor

In een (tussen)vonnis wordt vermeldt aan welke partij en omtrent welke feiten bewijs wordt opgedragen. Verder staat in het vonnis waar en wanneer de getuigen zullen worden gehoord. Het verhoor van de getuigen geschiedt normaliter in de rechtbank.

Eed of de belofte

Een getuige die is opgeroepen te verschijnen om te worden gehoord, is verplicht te komen. Vervolgens is deze getuige ook verplicht om een verklaring af te leggen. Alleen als hij een beroep kan doen op een verschoningsrecht Het recht van een getuige om te zwijgen en geen getuigenverklaring af te leggen.
» Meer over verschoningsrecht
verschoningsrecht
(bijvoorbeeld beroepsgeheim Plicht om vertrouwelijke informatie die iemand uit hoofde van een beroep of ambt onder zich heeft niet te delen met derden
» Meer over beroepsgeheim
beroepsgeheim
of omdat hij familie is van één van de partijen), hoeft hij niet op vragen te antwoorden. Voorafgaand aan het getuigenverhoor moet de getuige de eed (bij getuigenverhoor) De plechtige verklaring dat je (op God) zweert de waarheid te vertellen.
» Meer over eed (bij getuigenverhoor)
eed
of de belofte (bij getuigenverhoor) De plechtige belofte van een getuige om de waarheid te vertellen tijdens een getuigenverhoor.
» Meer over belofte (bij getuigenverhoor)
belofte
afleggen. Opzettelijk een valse verklaring afleggen is strafbaar en wordt meineed Het opzettelijk afleggen van een valse verklaring onder ede
» Meer over meineed
meineed
genoemd.
Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op