Terug
v

voorlopig getuigenverhoor

Het komt regelmatig voor dat iemand overweegt een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
uit te laten brengen, en dus een rechtszaak op te starten, maar dat er twijfels bestaan over de vraag of er wel voldoende bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
is voor de in te stellen vordering(en). Een voorlopig getuigenverhoor kan dan uitkomst bieden. Er worden dan eerst getuigen onder ede gehoord, alvorens de dagvaardingsprocedure aanhangig te maken.

Het verzoek wordt gedaan aan de rechter die vermoedelijk bevoegd zal zijn van de zaak, indien deze aanhangig wordt gemaakt, kennis te nemen, of aan de rechter tot wiens absolute bevoegdheid De vaststelling aan welk soort rechter een geschil moet worden voorgelegd.
» Meer over absolute bevoegdheid
absolute bevoegdheid
de zaak behoort en binnen wiens rechtsgebied de personen die men als getuigen wil doen horen, of het grootste aantal van hen, woonachtig zijn of verblijven.

Vereisten toewijzing getuigenverhoor

Bij het toekennen van een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor (artikel 186 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) moet de rechter nagaan of de in het verzoekschrift gestelde feiten die de verzoeker wil bewijzen relevant zijn (artikel 166 RV). De rechter is hierbij niet vrij om naar eigen inzicht te besluiten (geen discretionaire bevoegdheid). Een verzoek wordt toegewezen als het aan de eisen voldoet. De rechter kan -ook als het verzoek aan de eisen voldoet- toch een verzoek afwijzen, bijvoorbeeld als er sprake is van misbruik van recht, strijd met de goede procesorde of een ander zwaarwichtig bezwaar.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op