Terug
o

opzegging arbeidsovereenkomst

Een voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
eindigt door opzegging. Voor een rechtsgeldige opzegging is nodig dat deze verklaring duidelijk en ondubbelzinnig gericht moet zijn op het einde van de arbeidsovereenkomst. Opzegging kan schriftelijk of mondeling worden gedaan. Een opzegging heeft pas effect als deze is bereikt door de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
.

Als de werknemer opzegt, neemt hij ontslag. Voor opzegging door de werkgever (ontslag door werkgever) gelden strenge regels om de werknemer te beschermen. Zo zijn er opzegverboden in de wet opgenomen voor de werkgever, zoals onder meer het verbod om op te zeggen tijdens zwangerschap of vanwege ziekte.

Tussentijdse opzegging ziet op de opzegging van een tijdelijk arbeidscontract. Tussentijds opzeggen kan alleen als dit schriftelijk is overeengekomen in het arbeidscontract en als het opzegbeding voor zowel werkgever als werknemer geldt.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op