Terug
e

executiegeschil

Geschillen die zijn gerezen in verband met de executie van een vonnis. Meestal wordt een executiegeschil aan de Voorzieningenrechter in kort geding voorgelegd vanwege het spoedeisend karakter van het geschil. In kort geding kan opheffing van een beslag worden verzocht of schorsing van executie (executieverbod).

Schorsing wordt enkel toegewezen als er sprake is van misbruik van (executie)bevoegdheid door de executant. Dit kan zich voordoen als het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke kennelijke misslag berust, of indien na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk een noodtoestand doen ontstaan voor geëxecuteerde, zodat onverwijlde tenuitvoerlegging onaanvaardbaar is.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op