Terug
a

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn standaard bedingen die in overeenkomsten kunnen worden opgenomen. De meeste grote bedrijven hanteren algemene voorwaarden waarin o.m. algemene bepalingen staan met betrekking tot facturering, niet-nakoming van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
, opzegtermijnen en de wijze van beëindiging van het contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
. Deze voorwaarden worden vaak meegestuurd met een contract of er wordt in een contract naar verwezen (“de kleine lettertjes”).

Het Burgerlijk Wetboek regelt de inhoud van de algemene voorwaarden en de wijze waarop deze van toepassing kunnen worden verklaard. Daarnaast zijn in de wet lijsten (de zogenaamde zwarte en grijze lijst Bedingen in algemene voorwaarden die onredelijk bezwarend worden vermoed.
» Meer over grijze lijst
grijze lijst
) opgenomen met bedingen die onredelijk bezwarend kunnen worden geacht als het om consumenten gaat. Een consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
kan een onredelijk bezwarend beding vernietigen. Deze lijsten gelden in beginsel niet voor bedrijven die aan algemene voorwaarden zijn gebonden (behalve in het geval van reflexwerking De bescherming die kleine ondernemers aan de zwarte en grijze lijst kunnen ontlenen.
» Meer over reflexwerking
reflexwerking
).

Algemene voorwaarden zijn op een overeenkomst van toepassing  als de gebruiker van de algemene voorwaarden aan de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de voorwaarden kennis te nemen. Uitgangspunt hierbij is de daadwerkelijke terhandstelling van de algemene voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst. Een andere mogelijkheid is verwijzing naar de vindplaats van de algemene voorwaarden.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op