Terug
c

cessie

Cessie is de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van een vordering op naam. Een schuldeiser kan een vordering op een schuldenaar overdragen aan een derde. Dan treedt deze derde in de plaats van de oorspronkelijke schuldeiser. De cessie moet schriftelijk geschieden (bij akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
) en van de cessie moet mededeling worden gedaan aan de schuldenaar. Dit is anders bij een stille cessie.

De schuldeiser die de vordering verkoopt wordt cedent genoemd en de verkrijger van de vordering cessionaris.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op