2 min lezen

cessie en akte van cessie

Marco Guit
Marco Guit
Neem contact op

Wat is een cessie?

Net zoals roerende en onroerende zaken kunnen ook vorderingen worden verkocht. De overdracht van een vordering op naam heet een cessie. Een schuldeiser kan een vordering op een schuldenaar overdragen aan een derde. Dan treedt deze derde in de plaats van de oorspronkelijke schuldeiser. De schuldeiser die de vordering verkoopt wordt cedent genoemd, en de verkrijger van de vordering cessionaris. De schuldenaar is bij deze overdracht geen partij, maar de cessie heeft wel gevolgen voor hem. Zo zal hij zijn schuld aan een nieuwe schuldeiser moeten betalen.

Akte van cessie

Aan cessie zijn enkele formele vereisten verbonden. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen een openbare cessie en een stille cessie. Voor beide vormen van cessie geldt dat deze schriftelijk moet geschieden en wel bij akte van cessie. De akte kan tussen de schuldeiser en de derde worden opgemaakt (onderhandse akte) of in het bijzijn van een notaris (authentieke akte). In de akte moet de vordering die wordt overgedragen voldoende worden bepaald.

Mededeling van cessie en stille cessie

Bij een openbare cessie zal de cessie voorts moeten worden meegedeeld aan de schuldenaar zodat die weet dat hij moet betalen aan een andere partij. Hij is immers geen partij bij de overdracht, Bij een ‘stille cessie’ is een mededeling aan de schuldenaar niet nodig maar dan moet dat de akte van cessie wel worden geregistreerd bij de belastingdienst. Totdat de cessie aan de schuldenaar wordt medegedeeld kan deze wel bevrijdend betalen aan de oorspronkelijke schuldeiser.

Cessie in de praktijk

Incassobureaus kopen vaak vorderingen van bedrijven op om die vervolgens zelf te innen. Dit wordt factoring genoemd. Ook bij verzekeringskwesties komt cessie vaak aan de orde. Als een verzekerde schade heeft geleden die op een derde kan worden verhaald, dan kan de verzekeraar de schadevordering van de verzekerde overnemen. Dan keert de verzekeraar het schadebedrag aan de verzekerde uit en verkrijgt hierdoor de vordering op de derde.

Nieuws-
brief

Ravel Residence