bedrijfstak-cao

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
die geldt voor alle werknemers binnen één bedrijfstak of sector

Een collectieve arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
(cao) is een schriftelijke overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Een cao kan tussen 1 of meer werkgevers(organisaties) en 1 of meer werknemersorganisaties (vakbonden) worden gesloten.

Vaak worden bedrijfstak-cao gesloten waarin bijzondere arbeidsvoorwaarden voor die tak zijn opgenomen. Zaken zoals salaris, pensioen en betaling van overwerk worden meestal in een cao geregeld (al dan niet in afwijking van de wettelijke regels). Als er geen cao is gesloten dan geldt de individuele arbeidsovereenkomst, aangevuld met de wettelijke bepalingen. Partijen met een bedrijfstak-cao kunnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen of de cao voor de gehele bedrijfstak kan gelden. Zo’n cao wordt dan algemeen verbindend verklaard. Ook werkgevers die niet bij de cao-partijen horen, moeten er dan aan voldoen.

Categorieen:

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op