Terug
a

arbitraal vonnis

Een arbitraal vonnis is bindend voor partijen. Het scheidsgerecht beslist bij meerderheid van stemmen. Het vonnis dient op schrift te worden gesteld en bevat naast de personalia van de arbiter(s) en partijen de gronden voor de in het vonnis gegeven uitspraak. Tegen een arbitraal vonnis kan slechts hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
worden ingesteld als partijen dat zijn overeengekomen. Meestal staat in de van toepassing zijnde arbitragereglement of appel kan worden ingesteld. Het scheidsgerecht kan naast eindvonnissen ook tussenvonnissen wijzen.

Een arbitraal vonnis kan pas tenuitvoer worden gelegd als hiervoor verlof is verkregen van de Voorzieningenrechter. Een dergelijk verlof wordt enkel geweigerd indien het vonnis kennelijk in strijd is met de openbare orde of goede zeden.

Een arbitraal vonnis moet worden onderscheiden van een bindend advies.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op