Terug
g

getuigenverklaring

Een getuigenverklaring kan alleen als bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
dienen, voor zover die verklaring betrekking heeft op aan de getuige uit eigen waarneming bekende feiten. Ook partijen, eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
en gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
, kunnen als getuige optreden.

In beginsel is een ieder verplicht om te verschijnen als hij wordt opgeroepen om als getuige te verschijnen. Over de manier waarop zo’n oproeping moet gebeuren, geeft de wet diverse regels. Sommige getuigen beschikken over een verschoningsrecht. Van de verplichting om als getuige te verschijnen kunnen zich verschonen:

  • de echtgenoot en de vroegere echtgenoot dan wel de geregistreerde partner en de vroegere geregistreerde partner van een partij, de bloed- of aanverwanten van een partij of van de echtgenoot of van de geregistreerde partner van een partij, tot de tweede graad ingesloten:
  • zij die tot geheimhouding verplicht zijn uit hoofde van hun ambt, beroep of betrekking omtrent hetgeen hun in die hoedanigheid is toevertrouwd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de arts, de advocaat en de notaris.
Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op