Terug
i

ingebrekestelling

Een schriftelijke sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
aanmaning
waarbij de schuldenaar die tekortschiet in gebreke wordt gesteld en hem een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld.

Als een schuldenaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
en deze tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
is niet blijvend onmogelijk, dan moet de schuldeiser hem eerst in gebreke stellen voordat de schuldenaar in verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
verkeert. Pas als de schuldenaar de termijn voor nakoming zoals genoemd in de ingebrekestelling ongebruikt laat verstrijken, is hij in verzuim. Pas als de schuldenaar in verzuim is, heeft de schuldeiser recht op schadevergoeding en ontbinding.

Als de schuldenaar niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat de schuldenaar voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op