Terug
v

verkrijgende verjaring

Rechten op roerende zaken die niet-registergoederen zijn, en rechten aan toonder of order worden door een bezitter te goeder trouw verkregen door een onafgebroken bezit van drie jaren, andere goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
door een onafgebroken bezit van tien jaren. Verkrijgende verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
is mogelijk van ieder vermogensrecht Een recht dat overdraagbaar is of er toe strekt de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, of dat is verkregen in ruil voor of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel.
» Meer over vermogensrecht
vermogensrecht
dat niet hoogstpersoonlijk is. De bezitter is ex artikel 3:118 lid 1 BW  te goeder trouw wanneer hij zich redelijkerwijs als rechthebbende mocht beschouwen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op