Terug
b

bodemprocedure

Onder bodemprocedure wordt verstaan de gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist. De uitspraak in een bodemprocedure heeft, als er geen rechtsmiddel ( hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
of cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
) openstaat, tussen partijen gezag van gewijsde.

Dit in tegenstelling tot een kort geding waarbij enkel een voorlopige voorziening wordt gegeven, en waarin een uitspraak nooit gezag van gewijsde heeft (wat onverlet laat dat een uitspraak in kort geding een zeker onherroepelijk karakter kan krijgen, bijvoorbeeld als tegen een dwangsomveroordeling in kort geding geen rechtsmiddel meer openstaat – een uit hoofde van dat vonnis verbeurde dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
blijft verbeurd, ook als later in een bodemprocedure wordt geoordeeld dat de grond voor oplegging van de dwangsom onterecht was).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op