procuratiehouder (mv: procuratiehouders)

Een persoon die gevolmachtigd is om een onderneming te vertegenwoordigen en bevoegd is om namens die onderneming handelingen te verrichten. Een procuratiehouder is niet de directeur of bestuurder. procuratie Een (doorlopende) volmacht tot vertegenwoordiging van een vennootschap door een ander dan de bestuurders.
» Meer over procuratie
Procuratie
geschiedt meestal bij bestuursbesluit.

De doorlopende volmacht De bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.
» Meer over volmacht
volmacht
kan worden ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Een procuratie kan beperkt zijn bijvoorbeeld enkel tot het aangaan van bepaalde contracten.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
2:130, 2:240