Terug
b

bestuursbesluit

Een bestuursbesluit is een besluit genomen door het bestuur van een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
. 

Net zoals ieder ander besluit dat door een orgaan van een rechtspersoon is genomen (zoals de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
) is een bestuursbesluit vernietigbaar 

 • als deze niet conform de wet of statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
  » Meer over statuten
  statuten
  tot stand is genomen
 • als het besluit in strijd is met een reglement
 • als het besluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid Een bron van ongeschreven objectief recht waaraan mensen zich moeten gedragen jegens elkaar.
  » Meer over redelijkheid en billijkheid
  redelijkheid en billijkheid
  . 

Daarnaast is een besluit is nietig als het (qua inhoud) in strijd is met de wet of statuten.

In de statuten/de wet kan worden bepaald dat sommige besluiten de goedkeuring nodig hebben van andere organen dan het bestuur. Denk aan besluiten die de goedkeuring van de AVA behoeven. 

De wet bepaalt dat binnen een meerhoofdig bestuur geen enkele bestuurder van de besluitvorming mag zijn uitgesloten. Wel kan er aan een bepaalde bestuurder meer dan één stem worden toegekend. Dit moet in de statuten zijn vastgelegd. Als een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, behoort de bestuurder zich afzijdig te houden van besluiten (artikel 2:239 Burgerlijk Wetboek)

Bestuursbesluiten zijn in beginsel vormvrij en hebben interne werking. Tenzij anders is bepaald in de statuten of de wet, is voor een besluit een gewone meerderheid van stemmen vereist.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op