Terug
o

onthoudingsverklaring

Iemand die inbreuk maakt op intellectueel eigendomsrechten van de rechthebbende, zal (door een advocaat) worden gesommeerd de inbreuk te staken. In de sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatiebrief
wordt vaak geëist dat de inbreukmaker de inbreuk schriftelijk bevestigt en dat hij verklaart in de toekomst geen inbreuk meer te maken (op straffe van een geldboete). Deze verklaring  noemt men een “onthoudingsverklaring”. Door de rechthebbende wordt de onthoudingsverklaring direct met de sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatie
meegestuurd.

Efficiënte afhandeling inbreuk

Met een onthoudingsverklaring tracht de rechthebbende op een snelle en efficiënte wijze op te treden tegen de inbreuk. In de onthoudingsverklaring bevat namelijk doorgaans ook bepalingen omtrent het betalen van een vergoeding voor het (onrechtmatige) gebruik van de IE-rechten en de vergoeding van juridische kosten.

Eenzijdige verklaring inbreukmaker

Als de inbreukmaker een onthoudingsverklaring heeft getekend en deze ook nakomt, dan heeft de rechthebbende geen belang meer bij het starten van een procedure tegen de inbreukmaker. Doet de rechthebbende dit dan toch, dan neemt de rechter de onthoudingsverklaring in overweging en wijst de vordering van de rechthebbende af.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op