Terug
d

dringende reden

Onder dringende reden in het arbeidsrecht wordt verstaan de aanwezigheid van zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer dat de werkgever in redelijkheid de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
niet in stand kan laten. De aanwezigheid van een dringende reden is grond voor ontslag op staande voet. Enkele dringende redenen zijn specifiek in de wet genoemd zoals diefstal, dronkenschap, mishandeling of ernstige belediging of roekeloos gedrag.

Bij de beoordeling van de vraag of er van zo’n dringende reden sprake is, moeten alle omstandigheden van het geval bekeken en afgewogen worden. Daarbij behoren in de eerste plaats de aard en de ernst van hetgeen de werkgever als dringende reden aanmerkt, alsmede de aard van de dienstbetrekking in beschouwing te worden genomen. Maar ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals leeftijd, de aard en duur van het dienstverband en de gevolgen van het ontslag op staande voet, spelen een rol van betekenis.

Als iemand op staande voet is ontslagen zonder dat er sprake is van een dringende reden, kan de werknemer in een procedure het ontslag aanvechten en vernietiging van het ontslag vorderen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op