Terug
s

subrogatie

Subrogatie is de overgang van een vordering op een derde anders dan door verkoop van de vordering. Bij subrogatie treedt een nieuwe schuldeiser in de plaats van de oorspronkelijke schuldeiser. De nieuwe schuldeiser neem alle rechten en plichten uit hoofde van de vordering over.

De wet bepaalt in welke situaties subrogatie kan plaatsvinden:

a. indien een hem toebehorend goed voor de vordering wordt uitgewonnen

b. indien hij de vordering voldoet omdat een hem toebehorend goed voor de vordering verbonden is

c. indien hij de vordering voldoet om uitwinning te voorkomen van een hem niet toebehorend goed, mits door de uitwinning een recht dat hij op het goed heeft, verloren zou gaan of de voldoening van een hem toekomend vorderingsrecht in gevaar zou worden gebracht

d. krachtens overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tussen de derde die de vordering voldoet en de schuldenaar, mits de schuldeiser op het tijdstip van de voldoening deze overeenkomst kende of hem daarvan kennis was gegeven.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op