Terug
b

benoeming

Het bestuur van een gewone vennootschap geschiedt voor de eerste maal bij de akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
van oprichting en later door de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van aandeelhouders. Zowel rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersonen
als natuurlijke personen kunnen als bestuurder worden benoemd.

Bij structuurvennootschappen wordt het bestuur door de raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
raad van commissarissen
benoemd. Het bestuur van een vereniging wordt benoemd door de algemene ledenvergadering. Bij de stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
stichting
worden bestuursleden door medebestuursleden benoemd (coöptatie).

Alleen bestuurders die conform de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
van de rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
(zoals een BV, NV, of een stichting) zijn benoemd, mogen zich statutair bestuurder noemen. Voor de benoeming is het aannemen van een benoemingsbesluit vereist.

Benoeming van een bestuurslid van een BV of NV kan ook geschieden op bindende voordracht Een voordracht tot benoeming van een bestuurder of commissaris aan de AVA.
» Meer over bindende voordracht
bindende voordracht
van een ander. Deze mogelijkheid moet in de statuten zijn opgenomen.

Het orgaan dat bevoegd is een bestuurder te benoemen is ook bevoegd een bestuurder te ontslaan.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op