Terug
b

bronbescherming

Bronbescherming houdt in dat een journalist die als getuige in een rechtszaak wordt opgeroepen, de bronnen waarop hij een nieuwsbericht heeft gebaseerd niet hoeft prijs te geven indien hiermee de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt.

Verschoningsrecht en bronbescherming

Journalisten hebben geen wettelijk verschoningsrecht Het recht van een getuige om te zwijgen en geen getuigenverklaring af te leggen.
» Meer over verschoningsrecht
verschoningsrecht
uit hoofde van het beroepsgeheim Plicht om vertrouwelijke informatie die iemand uit hoofde van een beroep of ambt onder zich heeft niet te delen met derden
» Meer over beroepsgeheim
beroepsgeheim
(zoals advocaten en artsen dat wel hebben). Onder omstandigheden kunnen zij zich wel beroepen op bronbescherming. Een rechter hoeft dit verschoningsrecht echter niet te honoreren als hij van oordeel is dat openbaring van de bron noodzakelijk is gegeven het verband met een zwaarder wegend belang.

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)

Bronbescherming was tot voor kort niet in de Nederlandse wet vastgelegd maar vloeide enkel voort uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In artikel 10 van het EVRM is de vrijheid van meningsuiting neergelegd. Uit dit artikel volgde het recht van een journalist om zich van de beantwoording van vragen te verschonen als hierdoor zijn bron bekend zou worden.

Wet Bronbescherming in Strafzaken

Op 1 oktober 2018 is de Wet Bronbescherming in Strafzaken in werking getreden. Hierin wordt de bronbescherming van journalisten in strafzaken geregeld. Materieel is niet veel veranderd maar de naleving van bronbescherming zal beter kunnen worden gehandhaafd. Deze wet geldt alleen voor strafzaken.

Afgeleide bronbescherming

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat er sprake is van een afgeleide bronbescherming. Als er sprake is van meerdere bronnen, moet het mogelijk zijn dat de bron die geen bezwaar heeft tegen openbaarmaking van zijn identiteit (in dit geval de getuige) rustig kan verschijnen als getuige zonder dat van hem vervolgens kan worden gevraagd om andere bronnen, die wel anoniem willen blijven, te onthullen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op