Terug
v

vermogensschade

Vermogensschade ziet op schade aan het vermogen van de benadeelde. Onder vermogensschade valt zowel geleden verlies als gederfde winst. Vermogensschade komt voor vergoeding in aanmerking als een wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
een wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
heeft gepleegd of als de schade is ontstaan door een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
. Vermogensschade onderscheidt zich van immateriële schade Ander nadeel dan vermogensschade.
» Meer over immateriële schade
immateriële schade
door dat immateriële schade niet het vermogen betreft (en dus niet als zodanig kan worden vastgesteld aan de hand van een berekening).

De redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, de redelijke kosten van de vaststelling van de schade en de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
, alsmede de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten zijn in de wet geregelde voor vergoeding in aanmerking komende vormen van vermogensschade.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op