Terug
w

wanprestatie

Iedere tekortkoming Alle gevallen waarin hetgeen de schuldenaar verricht in enig opzicht achter blijft bij hetgeen de verbintenis vergt, ongeacht of deze handelwijze de schuldenaar toerekenbaar is of niet.
» Meer over tekortkoming
tekortkoming
in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt het voorgaande slechts toepassing met inachtneming van hetgeen is bepaald in te wet betreffende het verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
van de schuldenaar.

Uitgangspunt is dat degene die niet of niet goed presteert in de gelegenheid moet worden gesteld de tekortkoming te herstellen. Dat gebeurt door een ingebrekestelling Een schriftelijke aanmaning waarbij de schuldenaar die tekortschiet in gebreke wordt gesteld en hem een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld.
» Meer over ingebrekestelling
ingebrekestelling
( sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatie
), dat wil zeggen een aanschrijving van de schuldeiser aan de schuldenaar waarin de tekortkoming uiteen wordt gezet en de schuldenaar een redelijke termijn krijgt om de tekortkoming te herstellen. Doet de schuldenaar dat niet dan verkeert deze in verzuim en moet de schade van de schuldeiser worden vergoed. Dat is dus niet het geval als nakoming blijvend onmogelijk is. Een ingebrekestelling heeft dan ook geen zin meer en de schuldenaar is direct aansprakelijk.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op