Terug
e

economisch eigendom

Economisch eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
is een gebruiksrecht op een goed waarvan het juridisch eigendom in handen van een derde is. Bij economische eigendom wordt de eigendom dus feitelijk wel overgedragen, maar blijft de juridische eigendom berusten  bij de vervreemder. De economisch eigenaar heeft meestal ook een recht op juridische levering van het goed op een later moment.

Economisch eigendom wordt onder in de praktijk onderscheiden van juridisch eigendom. Economische eigendom is geen in het BW geregeld begrip.

Eigendom (juridische eigendom) is het meest verstrekkende recht dat men op een goed kan hebben. Verkrijging van eigendom geschiedt onder algemene titel Overdracht als gevolg van een rechtsfeit. Het meest voorkomende geval van verkrijging onder algemene titel is erfopvolging.
» Meer over algemene titel
algemene titel
(zoals bij fusie, of in geval van erfopvolging), of onder bijzondere titel Overdracht op grond van een daartoe aangegane of bestaande verplichting, zoals op grond van koop.
» Meer over bijzondere titel
bijzondere titel
(bijvoorbeeld koop of schenking De overeenkomst om waarbij de schenker uit zijn eigen vermogen de begiftigde verrijkt zonder dat de begiftigde hiervoor een tegenprestatie verschuldigd is.
» Meer over schenking
schenking
). Voor verkrijging van eigendom onder bijzondere titel is overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
(levering) vereist, of is vereist dat de vorige juridisch eigenaar zijn vordering tot afgifte van het goed liet verjaren (in dat geval is sprake van verkrijgende verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
). Voor juridische levering van een registergoed (zoals een huis) is een notariële akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
vereist, die in het kadaster wordt ingeschreven.

Bij economische eigendom wordt de eigendom dus feitelijke wel overgedragen, maar blijft de juridische eigendom berusten  bij de vervreemder. Vroeger – tot in de jaren ’90 – had dat als voordeel dat bij economische eigendomsoverdracht van onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
geen overdrachtsbelasting werd geheven. Tegenwoordig kijkt de fiscus door de fictie van economische eigendomsoverdracht heen. Er zijn ook nadelen. Een slechts in economisch eigendom overgedragen goed in nog vatbaar voor beslag ten laste van de vervreemder; bij faillissement van de vervreemder valt het goed in zijn faillissement (en heeft de economisch eigenaar dus het nakijken). De economisch eigenaar krijgt vaak een volmacht De bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.
» Meer over volmacht
volmacht
om de juridische eigendom op elk gewenst moment (of onder een bepaalde voorwaarde) aan zich te laten overdragen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op