Terug
g

geheimhoudingsbeding

Bepaling in een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
waarin partijen overeenkomen geheimhouding te betrachten ten aanzien van de inhoud van het contract, de onderhandelingen tussen partijen of andere tussen partijen bestaande informatie.

In een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
wordt regelmatig een geheimhoudingsclausule opgenomen op grond waarvan het de werknemer verboden is bedrijfsgeheimen of know-how te delen met derden. Een dergelijke geheimhoudingsplicht advocaat De plicht van een advocaat om geheimhouding te betrachten over bijzonderheden van door hem behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en de aard en omvang van diens belangen.
» Meer over geheimhoudingsplicht advocaat
geheimhoudingsplicht
bestaat zowel tijdens als na afloop van de dienstbetrekking. Op overtreding van een geheimhoudingsbeding staat meestal een boete.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op