Terug
a

administratieplicht

Het bestuur van een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
is verplicht een adequate administratie bij te houden. Uit die administratie moet blijken van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon. De administratie moet in overeenstemming zijn met  de werkzaamheden die de rechtspersoon verricht. Het bestuur moet in dit kader ook de fysieke en digitale administratie  – de “boeken, bescheiden en andere gegevensdragers” op zodanige wijze  bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.

De administratieplicht is niet alleen van belang ter bepaling van de verplichting van het bestuur jegens de rechtspersoon. De administratieplicht is ook zeer belangrijk in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
in faillissement. Niet-naleving van de administratieplicht bij een BV of een NV doet volgens artikel 2:138 BW en 2:248 BW onherroepelijk vaststaan dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, hetgeen wordt vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. Behoudens tegenbewijs – de bewijslast en stelplicht is complexe materie – kan de bestuurder op die grond worden veroordeeld tot betaling van het hele tekort in faillissement.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op