Terug
v

verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht is het recht dat ziet op alle civiele verbintenissen. Een verbintenis is een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meer personen op grond waarvan de ene partij (schuldenaar) verplicht is tot een bepaalde prestatie, waartoe de andere partij (schuldeiser) is gerechtigd.

De twee vormen van verbintenissen zijn de verbintenis uit overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
en de verbintenis uit de wet. Onder verbintenissen uit de wet vallen onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
, zaakwaarneming Het op redelijke grond behartigen van iemand anders belangen zonder dat de zaakwaarnemer hiertoe bevoegd is.
» Meer over zaakwaarneming
zaakwaarneming
, onverschuldigde betaling Het verrichten van een prestatie zonder (rechts)grond; recht op terugvordering.
» Meer over onverschuldigde betaling
onverschuldigde betaling
en ongerechtvaardigde verrijking Ongerechtvaardigde verrijking kan leiden tot schadevergoeding gelijk aan de verrijking.
» Meer over ongerechtvaardigde verrijking
ongerechtvaardigde verrijking
. Het verbintenissenrecht (waaronder het contractenrecht valt) wordt geregeld in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op