Terug
B

Beklamel-norm

In een arrest van de Hoge Raad uit 1989 werd geoordeeld dat indien een bestuurder van een B.V. bij het aangaan van een  overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
 wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de door hem vertegenwoordigde vennootschap de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet zou (kunnen) nakomen, deze bestuurder onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
handelt jegens de crediteur van die B.V., en uit dien hoofde aansprakelijk is.

Deze regel heet de ‘Beklamel-norm’ (genoemd naar de in de zaak betrokken vennootschap) en geldt als één van de belangrijkste leerstuk bij de bestuurdersaansprakelijkheid Een breed, algemeen begrip voor de aansprakelijkheid van de bestuurder van een rechtspersoon jegens ofwel die rechtspersoon of een of meer schuldeisers of andere belanghebbenden bij die rechtspersoon. De wet kent een aantal specifieke bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid.
» Meer over bestuurdersaansprakelijkheid
bestuurdersaansprakelijkheid
.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op