Terug
p

proces-verbaal van oplevering

Een proces-verbaal is een schriftelijke akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
waarin constateringen zijn opgenomen of een (feitelijk) verslag wordt gedaan van een gebeurtenis. Bijvoorbeeld een proces-verbaal van een verhoor in het strafrecht geeft een feitelijk verslag van het verhoor weer. Een proces-verbaal van inbeslagname geeft weer wat een gerechtsdeurwaarder Een openbaar ambtenaar met bijzondere bevoegdheden ten aanzien van de inleiding van procedures en tenuitvoerlegging van vonnissen.
» Meer over gerechtsdeurwaarder
gerechtsdeurwaarder
of politieambtenaar in beslag heeft genomen. Het betreft aldus een feitelijke weergave en geen oordeel (zoals een vonnis of een beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
).

Proces-verbaal van oplevering

In het bouwrecht wordt doorgaans een proces-verbaal opgemaakt bij de oplevering van een werk. Tijdens de oplevering lopen de opdrachtgever en de aannemer/opdrachtnemer het werk langs en noteren in een document afwerkingspunten, gebreken en andere zaken die niet overeenkomen met de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
van aanneming. Dit document wordt het proces-verbaal van oplevering genoemd en wordt door beide partijen ondertekend.

Oplevering werk

De ondertekening van het proces-verbaal van oplevering heeft twee gevolgen. Ten eerste verplicht de ondertekening de aannemer ertoe om de genoteerde gebreken te herstellen (binnen een bepaalde termijn). Ten tweede verklaart de opdrachtgever dat hij het werk, met uitzondering van de in het proces-verbaal genoteerde gebreken, accepteert. Alle zichtbare gebreken die niet in het proces-verbaal van oplevering zijn opgenomen zijn na ondertekening niet meer voor rekening van de aannemer. Bij discussie is het proces-verbaal leidend.

Proces-verbaal bij huurovereenkomst

Ook kan een proces-verbaal van oplevering worden gebruikt bij het begin en/of einde van een huurovereenkomst. Huurder en verhuurder leggen dan vast in welke staat het gehuurde zich bevindt en welke zaken zijn inbegrepen in de huur. Zo voorkomen zij hiermee discussie bij het einde van het huurcontract over eventuele gebreken waarvoor de huurder aansprakelijk zou kunnen zijn. Als een gebrek (bijvoorbeeld een beschadiging) reeds is opgenomen in het proces-verbaal bij oplevering van de huurruimte, dan kan de verhuurder de huurder hier niet op aanspreken.

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op