Terug
v

verrekening

Verrekening is een bijzondere wijze van tenietgaan van verbintenissen. Een schuldenaar mag zijn schuld verrekenen als hij van de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
een prestatie te vorderen heeft die beantwoordt aan zijn schuld.

De bevoegdheid tot verrekening bestaat alleen als de vordering en de schuld in dezelfde vermogens vallen en er sprake is van wederkerig schuldenaarschap. Een schuldenaar die een schuld heeft op een BV kan deze schuld niet verrekenen met een vordering op de bestuurder persoonlijk.

Verklaring tot verrekening

Wanneer de schuldenaar gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot verrekening, dan moet hij een verklaring tot verrekening doen gericht aan de wederpartij. Dit kan in beginsel mondeling als ook schriftelijk. Partijen kunnen de bevoegdheid van verrekening contractueel uitbreiden, beperken of helemaal uitsluiten. Bij surseance van betaling of faillissement van één der partijen, geldt de verrekeningsbevoegdheid niet.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op