Terug
m

materiële schade

Materiële schade is schade aan het vermogen van de benadeelde. Dit nadeel kan direct in geld worden uitgedrukt. Een ander woord voor materiële schade is vermogensschade Schade aan het vermogen van de benadeelde.
» Meer over vermogensschade
vermogensschade
.

Onderscheid immateriële schade

Materiële schade kan worden vastgesteld aan de hand van een berekening. Simpele voorbeelden zijn de kosten van vervanging of reparatie van een beschadigde zaak. Hierin onderscheidt materiële schade zich van immateriële schade Ander nadeel dan vermogensschade.
» Meer over immateriële schade
immateriële schade
. Immateriële schade ziet op ander nadeel dan vermogensschade en kan juist niet exact worden berekend. Smartengeld valt hieronder.

Schadevergoeding

Onder materiële schade valt zowel geleden verlies als gederfde winst. De schade komt voor vergoeding in aanmerking als een wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
een wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
heeft gepleegd of als de schade is ontstaan door een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
.

In de wet zijn een aantal vormen van vermogensschade geregeld:

  • de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade,
  • de redelijke kosten van de vaststelling van de schade en de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
    » Meer over aansprakelijkheid
    aansprakelijkheid
    ,
  • de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten
Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op