Terug
a

akte van levering

Een akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
van levering, of ook wel transportakte, is het notariële document waarmee een goed juridisch wordt overgedragen aan een ander. Door ondertekening van de akte door de koper en verkoper en inschrijving van de akte in de daartoe bestemde openbare registers gaat het eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
over.

Voor de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van bv. onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
en aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
is een leveringsakte vereist. Als de levering een onroerend goed betreft moet de akte in het kadaster worden ingeschreven. Aan een akte van levering gaat meestal een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
of koopakte vooraf. Hiermee wordt het eigendom van een registergoed echter niet geleverd.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op