Terug
c

commissaris

In het vennootschap ziet de term commissaris op een lid van de raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
raad van commissarissen
( raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
RvC
). De RvC is het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging. De RvC dient toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
.

Een commissaris kan een natuurlijk persoon Een mens met rechten en plichten.
» Meer over natuurlijk persoon
natuurlijk persoon
of een rechtspersoon zijn. Een commissaris kan bij de akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
van oprichting zijn aangewezen of kan later zijn benoemd door de algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
. De algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
gaat meestal ook over de schorsing en ontslag van een commissaris. In de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
kunnen criteria zijn vastgelegd waaraan een commissaris dient te voldoen. De voorzitter van de raad van commissarissen wordt vaak president-commissaris genoemd.

Binnen een ‘gewone’ N.V. of B.V. is de RvC facultatief en heeft de raad slechts een marginale rol. Bij de structuurvennootschap Een bijzondere vorm van een (naamloze) vennootschap.
» Meer over structuurvennootschap
structuurvennootschap
is dat anders: daar heeft de RvC verregaande bevoegdheden, die bij gewone B.V.’s of N.V.’s bij de AVA liggen, zoals het benoemen, ontslaan en schorsen van bestuurders.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op