Terug
d

deskundigenbericht

Soms moet er in de procedure advies worden ingewonnen bij een deskundige, bijvoorbeeld een accountant of een makelaar. De rechter kan zo’n deskundigenadvies op verzoek van een partij of ambtshalve bevelen. Het vonnis vermeldt de punten waarover het oordeel van deskundigen wordt gevraagd.

De rechter zal de deskundige van tevoren vragen zijn kosten te begroten. De eisende partij zal vervolgens een door de rechter te bepalen voorschot moeten betalen. De deskundige die zijn benoeming heeft aanvaard, is verplicht de opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
onpartijdig en naar beste weten te volbrengen.

De deskundige moet bij zijn onderzoek partijen in de gelegenheid stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen. Uit het schriftelijke bericht, het deskundigenadvies, moet blijken of aan dit voorschrift is voldaan. Partijen, eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
en gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
, zijn verplicht mee te werken aan een onderzoek door een of meer deskundigen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op