Terug
z

zorgplicht

Een opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Deze verplichting heet zorgplicht. Bij de beoordeling hiervan wordt gekeken of de opdrachtnemer in kwestie heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk zou zijn gegaan. Als een opdrachtnemer zijn zorgplicht heeft geschonden is hij aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever daardoor heeft geleden.

Hoewel de omvang van zorgplicht per geval dient te worden vastgesteld zijn er in de rechtspraak wel normen ontwikkeld voor banken, notarissen en makelaars. Bij de vraag of een opdrachtnemer zijn zorgplicht heeft nageleefd, kan ook de deskundigheid van de opdrachtgever een rol spelen.

Voor financiële dienstverleners geldt een bijzondere zorgplicht vanwege de potentiële grote risico’s. De regering is voornemens een algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners vast te leggen in de wet. Zo wordt gewaarborgd dat financiële dienstverleners in het belang van de klant handelen. Ook wordt het mogelijk voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om eerder in te grijpen bij misstanden.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op