Terug
s

smaad

Smaad is een uitlating waarmee geprobeerd wordt iemands goede naam aan te tasten. Smaad ziet op het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van zaken te beschuldigen waaraan hij zich schuldig zou hebben gemaakt, zonder dat wordt gehandeld uit noodzakelijke verdediging

Als de beschuldiging niet waar is, dan spreekt men van laster Het opzettelijk zwartmaken van iemand in het openbaar door deze persoon te beschuldigen van feiten die niet waar zijn.
» Meer over laster
laster
. Als de uitlating schriftelijk (waaronder ook online) is gedaan, dan maakt men zich schuldig aan smaadschrift In een schriftelijke uitlating zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van zaken te beschuldigen zonder dat wordt gehandeld uit noodzakelijke verdediging.
» Meer over smaadschrift
smaadschrift
. Smaad, laster en smaadschrift zijn misdrijven. De dader pleegt echter ook een civiele onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
en het slachtoffer heeft op de dader een actie tot schadevergoeding en/of rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
uit onrechtmatige daad. Bij de beoordeling van de vraag of een artikel of uitlating onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
is, weegt de rechter steeds het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het belang om niet op een onrechtmatige manier door een publicatie te worden blootgesteld aan lichtvaardige en misleidende verdachtmakingen af tegen het recht op vrijheid van meningsuiting.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op