Terug
a

artikel 81 RO

Tegen een arrest in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
kan cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
worden ingesteld. Een cassatieberoep wordt echter alleen in behandeling genomen indien de aangevoerde klachten strekken tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. Indien dit niet het geval is, dan kan de Hoge Raad zich bij de vermelding van de gronden van zijn beslissing beperken tot dit oordeel. Dit is bepaald in artikel 81 Wet op de Rechterlijke Organisatie. Als de Hoge Raad volgens dit artikel gebruik maakt van haar bevoegdheid om zijn oordeel af te doen met een verkorte motivering dan zegt men dat de Hoge Raad de zaak afdoet “met toepassing van art. 81 RO”. In dat geval staat in het arrest van de Hoge Raad de volgende tekst opgenomen:

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op