Terug
l

legitieme portie

De legitieme portie is het gedeelte van de waarde van het vermogen van de erflater, waarop afstammelingen van de erflater die door de wet als erfgenamen worden genoemd – de legitimarissen – in weerwil van giften en uiterste wilsbeschikkingen van de erflater aanspraak kunnen maken. Het wordt ook wel het kindsdeel genoemd.

Het recht op de legitieme portie is een recht op een geldsom, niet op (toebedeling van) goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
. De legitieme portie is gelijk aan de helft van het erfdeel dat de legitimaris zou ontvangen als er geen testament zou zijn, dus de helft van het erfdeel volgens de regels voor  Erfopvolging bij versterf Van erfopvolging bij versterf is sprake als iemand erfgenaam wordt door een familierelatie met de overledene.
» Meer over erfopvolging bij versterf
erfopvolging bij versterf
.

Een bepaling in een testament dat een kind niet erft is dus niet nietig of verboden, het staat alleen niet aan het recht op de legitieme portie in de weg. Die legitieme portie kan het kind 6 maanden na het overlijden opeisen, tenzij anders is bepaald. Uiterlijk vijf jaar na overlijden moet een beroep op de legitieme portie zijn gedaan.

Een pleegkind of stiefkind is geen legitimaris; hij valt niet onder de erfopvolging bij versterf. Een pleegouder of stiefouder die wil dat zijn pleegkind of stiefkind erfgenaam is moet dit dus testamentair bepalen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op