Terug
o

oneerlijke handelspraktijk

In 2008 werd de Europese Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken geïmplementeerd. Er werden een aantal nieuwe wetsartikelen, artt. 6:193a e.v., aan het Burgerlijk Wetboek toegevoegd. Deze bepalingen strekken ertoe de consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken en om concurrentievervalsing hierdoor te voorkomen.

Een handelspraktijk is oneerlijk indien een handelaar handelt in strijd met de vereisten van professionele toewijzing, en het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar is beperkt of kan worden beperkt, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen. Een handelaar die een oneerlijke handelspraktijk verricht, handelt onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
jegens een consument.

Misleidende reclame

Een voorbeelden van oneerlijke handelspraktijk zijn misleidende reclame Onjuiste of onvolledige mededelingen ter aanprijzing van een product of dienst.
» Meer over misleidende reclame
misleidende reclame
(informatie die feitelijk onjuist of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden), misleidende omissie (weglating van essentiële informatie) en agressieve handelspraktijk (bv. consument onder druk zetten een overeenkomst te sluiten).

Overigens is benadrukt dat de gangbare en rechtmatige reclamepraktijk waarbij overdreven uitspraken worden gedaan of uitspraken die niet letterlijk dienen te worden genomen, een reclame niet op zich niet oneerlijk maken.

Artikelen oneerlijke handelspraktijken

De artikelen boeken enkel bescherming aan consumenten. Oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen vallen buiten bereik van de artikelen. Concurrenten kunnen bij misleidende reclame een beroep doen op artikel 6:194 BW

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op