Terug
b

borgstelling

Een overeenkomst waarbij een derde zich ten gunste van een schuldeiser verbindt voor de nakoming van de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
van de daadwerkelijk (hoofd)schuldenaar, voor het geval deze niet nakomt. De borgtocht De overeenkomst waarbij een derde zich verbindt voor de nakoming van de verplichitngen van de (hoofd)schuldenaar.
» Meer over borgtocht
borgtocht
wordt bijvoorbeeld gehanteerd bij het aangaan van een financiering met een BV waarbij de financier extra zekerheid wil voor het geval de BV haar terugbetalingsverplichting niet nakomt. In dat geval kan de financier bijvoorbeeld de bestuurder van de BV (of een andere derde) vragen borg te staan voor de terugbetalingsverplichting.

Aanspreken borg

Als een borg wordt aangesproken door een schuldeiser op nakoming van de verbintenis, staan hem dezelfde verweren ter beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
als de hoofdschuldenaar.

Toestemmingsvereiste

Een bijzondere voorwaarde bij particuliere borg is het toestemmingsvereiste voor echtgenoten (art. 1:88 BW). Een borgstelling is vernietigbaar als de borg geen toestemming heeft van zijn of haar echtgeno(o)t(e). Deze toestemmingvoorwaarde geldt alleen als de borg de borgstelling is aangegaan buiten de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op