Terug
5

5%-regeling

De regeling dat de opdrachtgever maximaal 5% van de aanneemsom De prijs die een opdrachtgever aan een aannemer verschuldigd is in het kader van een aannemingsovereenkomst.
» Meer over aanneemsom
aanneemsom
kan inhouden op de laatste termijn en dit bedrag in plaats van aan de aannemer te betalen in depot stort bij een notaris. Dit is een opschortingsrecht Het recht van een schuldenaar de nakoming van zijn verbintenis op te schorten totdat de schuldeiser zijn opeisbare vordering op schuldenaar heeft voldaan.
» Meer over opschortingsrecht
opschortingsrecht
voor de opdrachtgever in verband met mogelijke bij de oplevering aan het licht komende gebreken.

De achtergehouden aanneemsom is een extra stimulans voor de aannemer de opleveringsgebreken nog te herstellen nadat het werk voor het overige gereed (en betaald) is. Deze regeling geldt alleen bij de bouw van een woning in opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
van een natuurlijk persoon Een mens met rechten en plichten.
» Meer over natuurlijk persoon
natuurlijk persoon
die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf ( consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument
consument
).

Het depot wordt voor 3 maanden door de notaris onder zich gehouden waarna hij het -tenzij de opdrachtgever zich hiertegen verzet De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.
» Meer over verzet
verzet
- uitbetaalt aan de aannemer.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op