Terug
v

verpanding aandelen

aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
Aandelen
in een vennootschap kunnen worden verpand tenzij dit is uitgesloten in de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
van de vennootschap. Het pandrecht Een pandrecht is een beperkt recht strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.
» Meer over pandrecht
pandrecht
wordt gevestigd middels een notariële akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
. Het pandrecht moet wel aan de vennootschap worden meegedeeld. Bij een BV wordt een aantekening van de verpanding Verpanding is het vestigen van een pandrecht op een goed.
» Meer over verpanding
verpanding
in het aandelenregister Register van de vennootschap waarin de gegevens van de aandeelhouders en de verdeling van de aandelen is opgenomen.
» Meer over aandelenregister
aandelenregister
gemaakt. Aan verpanding kunnen in de statuten nadere voorwaarden zijn gesteld, bijvoorbeeld dat de pandhouder geen stemrecht toekomt.

Parate executie

Komt de schuldenaar zijn betalingsverplichting niet na, dan kan de schuldeiser het pandrecht uitwinnen zonder executoriale titel, dat wil zeggen zonder eerst een vonnis van de rechtbank te verkrijgen. Om een pandrecht op aandelen uit te winnen zal de pandhouder de verpande aandelen moeten verkopen om de schuld op de opbrengst te verhalen. De wet (artikel 3:250 BW) schrijft in dit geval een openbare verkoop voor. Op verzoek van de pandhouder of de pandgever kan de voorzieningenrechter van de rechtbank echter bepalen dat het pand op een andere wijze wordt verkocht, bijvoorbeeld onderhands. 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op