Terug
b

bijeenroeping (van AVA)

Het bestuur en de raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
raad van commissarissen
zijn bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
. Deze bevoegdheid kan bij de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
ook aan anderen worden verleend. Ook kunnen de aandeelhouders het bestuur en de raad van commissarissen Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij) .
» Meer over raad van commissarissen
RvC
verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen. Het verzoek moet dan wel worden gedaan door één of meer aandeelhouders die alleen of tezamen ten minste 1% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen (tenzij de statuten anders bepalen).

In de wet zijn er eisen gesteld aan de wijze en termijn van bijeenroeping van de algemene vergadering. Zo moet de oproeping schriftelijk geschieden (per oproepingsbrief). Als de aandeelhouder hiermee heeft ingestemd, mag de oproepingsbrief ook gemaild worden. 

Voorts moet de oproeping de op de vergadering te behandelen onderwerpen vermelden. Dit noemt men de agenda. Tot slot moet de oproeping ten minste 8 dagen voor de vergadering gedaan worden. 

Als de vereisten voor oproeping niet zijn nageleefd, dan zijn de op de vergadering genomen besluiten in beginsel vernietigbaar. Alleen als alle vergadergerechtigden met de besluitvorming hebben ingestemd en het bestuur en de RvC in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen, kunnen de besluiten als rechtsgeldig worden aangemerkt.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op