Terug
d

derdenrekening

Een derdenrekening (ook derdengeldenrekening of kwaliteitsrekening genoemd) is een aparte bankrekening die gebruikt wordt om gelden te beheren die toekomen aan derden. Deze gelden worden “derdengelden” genoemd. Het betreffen gelden die niet bestemd zijn voor de houder van de derdenrekening maar door een derde (cliënt of wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
) worden gestort en tijdelijk worden geparkeerd totdat het geld aan de uiteindelijke begunstigde kunnen worden uitgekeerd.

Beroepsbeoefenaars die regelmatig transacties afhandelen namens cliënten of gelden veilig willen stellen gedurende een geschil, gebruiken deze derdenrekening. Denk aan advocaten, notarissen en deurwaarders.

Een derdenrekening wordt vaak gebruik bij transacties waarbij een koopprijs eerst op de derdenrekening van een advocaat of notaris wordt geplaatst, alvorens het bedrag wordt doorgestort aan de begunstigde. Zo kan ook eenvoudig een deel in depot worden gehouden als partijen dat zijn overeengekomen (escrow). Maar ook in het geval van een geschil over een niet-betaalde factuur, kan het betwiste bedrag tijdelijk op een derdenrekening worden gestort totdat de rechter uitsluitsel heeft gegeven aan wie het bedrag toekomt.

Een derdenrekening is beschermd in die zin dat er geen beslag op kan worden gelegd door schuldeisers van de houder van de derdenrekening. Ook mogen de gelden die op de derdenrekening geparkeerd staan niet worden meegenomen in een eventueel faillissement van de houder van de derdenrekening. Zo wordt gewaarborgd dat de derdengelden, altijd toekomen aan de begunstigde.

Notarissen en gerechtsdeurwaarders zijn altijd wettelijk verplicht om een derdenrekening te hebben. Advocaten zijn verplicht om de ontvangst en uitkering van derdengelden te laten lopen via een stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
Stichting
Derdengelden. De derdenrekening is dan in beheer van de Stichting Derdengelden waarmee voornoemde bescherming eveneens gewaarborgd is. Ontvangt een advocaat in de uitoefening van zijn praktijk geen derdengelden, dan vervalt deze verplichting.

 

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op