Terug
e

eigen schuld

Bij een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
of wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
heeft de benadeelde recht op schadevergoeding. Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde zelf kan worden toegerekend, spreekt men van eigen schuld. Bij eigen schuld wordt de vergoedingsplicht verminderd met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen. Toepassing van deze eigen-schuld regel blijft achterwege als de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval vereist.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op